Referat från SKBKs Årsmötet den 28 januari 2006 i Stockholm
Nedan följer ett sammandrag av Årsmötesprotokollet. Protokollet i sin helhet, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt styrelsens balans- och resultaträkning kan beställas av klubbens sekreterare Birgitta Nilsson.

13 medlemmar deltog på Årsmötet.

Avelskommitténs arbete under året
Hanne Winninge, sammankallande i SKBKs Avelskommitté, rapporterade att arbetet under året till stor del handlat om att sammanställa RAS-dokumentet för Bedlington terrier tillsammans med klubbens uppfödare. Ett uppdrag som klubben blivit erlagda av SKK som rasklubb. RAS har godkänts av Svenska Terrierklubben och ligger nu hos SKK för ett slutligt godkännande. Därefter kommer styrelsen under året att arbeta med att följa upp målsättningarna i dokumentet.

Malin Eriksson rapporterade att Avelskommittén under året fått ett flertal tolkningsuppdrag av DNA-kopplingar. Inavelsberäkningar på planerade kullar har också ökat. Ordföranden rapporterade att en utvärdering av klubbens valphänvisningsregler ska göras och i samband med detta också se över rutiner för hur tolkningar ska dokumenteras och redovisas. Årsmötet godkände rapporterna.

Valphänvisning under året
Hanne Winninge rapporterade att tio kullar har fått valphänvisning under året av klubbens valphänvisare Kerstin Forsberg. Tre kullar har inte uppfyllt SKBKs regler och därmed fått avslag. Valphänvisade kullar har annonserats på klubbens hemsida där även planerade kullar som tolkats har fått hänvisning.

Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 2007
Årsmötet beslutade att höja medlemsavgiften med 25 kronor för verksamhetsåret 2007, d v s 200 kronor för helbetalande medlem, 100 kronor för juniorer samt 50 kronor för familjemedlem. Medlemsavgiften för förstagångs medlem som anmäls via uppfödare kvarstår till 100 kronor.

Val av ordförande, övriga ledamöter och suppleanter
Årsmötet valde följande personer att ingå i styrelsen efter valberedningens förslag:

Ordförande     Sten Persson       1 år omval

Ledamöter     Ulla-Britt Börjesson       2 år nyval
        Birgitta Nilsson       2 år omval
        Lena Westholm       2 år nyval

Sedan tidigare kvarstår Kirsten S Björnson, Hanne Winninge och Lena Lidsell ytterligare ett år som ledamöter.

Suppleant     Anne-Li Högstrom       1 år fyllnadsval (för Ulla-Britt Börjesson)
        Ulrika Lindahl       2 år nyval

Val av revisorer (2 st) och revisorssuppleanter (2 st)
Årsmötet beslutade att välja följande personer i enligt valberedningens förslag:

Revisorer     Anita Björk       1 år omval
        Bengt Olsson       1 år omval

Suppleanter     Anki Bengtson       1 år omval
        Hans-Ivar Byberg       1 år omval

Val av ombud till Terrierfullmäktige
Årsmötet valde Sten Persson till att företräda klubben vid Terrierfullmäktige. Styrelsen uppdrogs att utse ersättare för Sten Persson.

Val av sammankallande och två ledamöter till valberedningen
Årsmötet valde Maria Sonestad, Lena Hoppe och Kenneth Ekberg till valberedning med Maria Sonestad som valberedningens ordförande.


Motioner

Motion nr 1
Motion från Örjan Bohman om nya stadgar behandlas under §20 Stadgar.

Motion nr 2
Föreslår Årsmötet att upphäva SKBK som rasklubb. Styrelsens har avgivit följande yttrande: ”Motionen tar upp klubbens verksamhet som det anges i SKBKs stadgar §1. Arbetet med dessa målsättningar är kanske den viktigaste för klubben. Styrelsen har givetvis ett stort ansvar att förbättra detta arbete inom klubben. Att som motionen föreslår att under två års tid upphöra som rasklubb avvisar styrelsen bestämt. Styrelsen delar inte heller motionens åsikt att relationerna med Svenska Terrierklubben är så ansträngda.” Styrelsen har föreslagit Årsmötet att avslå motionen, vilket också Årsmötet gjorde.

Motion nr 3
Föreslår Årsmötet att ändra reglerna för valphänvisning. Styrelsen har avgivit följande yttrande: ”Det är styrelsens åsikt att det inte bör vara Årsmötet som beslutar om reglerna. Detta skulle innebära att styrelsen inte kan förändra reglerna under pågående år. Syftet med reglerna är också att endast de uppfödare som föder upp valpar där risken för koppartoxicos minimerats ska erhålla valphänvisning samt att de i övrigt ska uppfylla de krav som styrelsen godkänner. De nu gällande valphänvisningsreglerna, som antogs 15 februari 2005 har utvärderats och omarbetats av SKBKs Avelskommitté tillsammans med SLUs rådgivare i avelsfrågor för att bättre svara mot de mål som RAS stipulerar. Styrelsen beslutade den 15 februari 2005 att en utvärdering ska ske efter ett år”. Styrelsen har föreslagit Årsmötet att avslå motionen, vilket också Årsmötet gjorde.

Stadgeförslag
Under denna paragraf behandlades både styrelsens stadgeförslag samt Örjan Bohmans motion om nya stadgar. Örjan Bohmans förslag är identiskt med styrelsens förslag med två undantag; i §7 mom 2 Justering av röstlängd där styrelsen föreslår att röstlängden ska upprättas på grundval av föregående års medlemsförteckning samt i §7 mom 3 Röstning, där styrelsen föreslår att poströstningen till personval ska vara kvar för medlem som bor minst tio mil från den plats där Årsmötet hålls.

Årsmötet diskuterade det nya stadgeförslaget varvid Hans-Ivar Byberg yrkade på en återremiss av stadgarna till styrelsen för omformulering av vissa punkter för att få en mer tydlig och sammanhållen text i stadgan. Årsmötet beslutade att återremittera stadgan till styrelsen.

Övriga frågor

SKBKs vinstrikaste bedlington 2005 i Sverige
Topplistan 2005 toppades av Ch Bljue BeJudzhens Yellow Gay, ägd av Ann-Marie och Rolf Lyberg, Stockaryd, som tilldelades diplom och blommor.

SKBKs vinstrikaste veteran bedlington 2005 i Sverige
Topplistan toppades av Ch Honeymist Buddy Rich, ägd av Ulla och Rolf Fransson, Ingarö, som tilldelades diplom och blommor.

SKBKs vinstrikatste allroundbedlington i Sverige 2005
Tilldelades Ch Skybar Interstellar Overdrive, ägd av Hanne Winninge, som tilldelades diplom och blommor. Ebba har tillsammans med sin fodervärd Linda Ljungdahl blivit godkänd i MH-test, tävlat i appellklass och blivit uppflyttad till lägreklass i spår samt erhållit första pris i lydnadsklass I.

Ett tack framfördes till Ulrika Lindahl för de fina handgjorda diplomen.

Allmän diskussion
Örjan Bohman önskade en tolkning från Årsmötet när det gäller röstlängden. Sten Persson rapporterade att styrelsen via klubbens revisor fått svar från en jurist som menar att skrivningen i nuvarande stadga ska tolkas som att medlem som betalt medlemsavgift före 31 december har rösträtt på Årsmötet. Anita Björk påpekade att Årsmötet endast kan diskutera frågan utan att ta några beslut.

Klubbens webbmaster Ewa Pajuniemi rapporterade bland annat att hon gör uppdateringar på klubbens hemsida på söndagar. För att uppdateringar ska kunna göras felfritt fordras fullständiga uppgifter från uppgiftslämnaren.

Ewa Pajuniemi förklarade också att bilder till ”Mixade pixlar” inte automatiskt innebär att bilden läggs ut på startsidan, då bildvalet måste varieras. Bilder måste också skickas i rätt format 450x450 pixlar.

Till klubbens ungdomar, som så framgångsrikt tävlat i Juniorhandling på SKKs Internationella utställningar med bedlington förra året, framfördes ett stort tack. Klubben har haft sju aktiva tävlande under 2005, flera tävlingar med topplaceringar. Faktum är att SKBK kan stoltsera med flest aktiva ungdomar av alla rasklubbar. De tävlande under året har varit Josefine Byberg, Sofie Karman, Caroline Engevik, Patricia Eriksson, Karolina Lidsell, Ninna Odehag och Viktoria Lidsell. De fyra sistnämnda tackades med varsin bok då de kvalificerat sig till SM-final i Juniorhandling 2005 där Viktoria Lidsell blev slutlig SM-fyra och femma som Årets Toppjunior-handler.

Ordförande Sten Persson tackade alla styrelseledamöter och övriga för ett fantastiskt fint utfört arbete för klubben under året och menade att vi alltför sällan säger tack till varandra. Därmed överräckte han blommor till avgående kassören Örjan Bohman och till Malin Eriksson och Ewa Pajuniemi som redaktörer för Bedlington-Nytt och SKBKs hemsida. Han framförde också ett tack från styrelsens sida till Bengt Olsson som tillhandahållit lokal och också agerat ordförande för Årsmötet.


Lena Lidsell
Protokollförare