Protokoll fört vid Årsmöte med Skandinaviska Bedlingtonklubben den 28 januari 2007 hos Börjessons Bil i Ängelholm

1. Mötet öppnades av sittande ordförande Sten Persson, som hälsade alla välkomna och sammanfattade det gångna året.

2. Man beslutade att de som varit medlemmar under 2006 hade rösträtt på mötet. Inga utomstående personer fanns på plats.

3. Den upprättade röstlängden godkändes.

4. Till ordförande för årsmötet valdes Kenneth Ekberg.

5. Till protokollförare för årsmötet valdes Jenny Eriksson.

6. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Hanne Winninge och Lena Westholm.

7. Årsmötets utlysning och dagordning godkändes.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes.

9. Hanne Winninge berättade om avelskommitténs arbete under året, bland annat om RAS, som SKK godkänt, och några frågor som måste tas upp under 2007. Detta går att läsa om i avelskommitténs verksamhetsberättelse.

10. Hanne Winninge berättade om valphänvisningens arbete under året, vilken finns beskriven i särskilt protokoll.

11. Balans – och resultaträkningen godkändes. En förtydligande gjordes av Ulla-Britt Börjesson.

12. Revisorernas berättelse lästes upp.

13. Det beslutades att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

14. Medlemsavgiften för 2007 beslutades vara oförändrad; 200: - för fullbetalande medlem 50:- för familjemedlem och 100: - för junior under 18 år samt 100: - för förstaårsmedlem

15. Deltagande på mötet beslutade att välja ordförande, ledamöter och suppleanter enligt valberedningens förslag; Ordförande Sten Persson (1 år) omval Ledamöter Gro Östmoe Granholt (2 år) nyval, Hanne Winninge (2 år) omval, Lena Lidsell (2 år) omval Suppleanter Jenny Eriksson (2 år) nyval

16. Deltagande på mötet beslutade att välja revisorer och revisorsuppleanter enligt valberedningens förslag; Revisorer Anita Björk (1 år) omval och Christina von Krusenstierna (1 år) nyval Revisorssuppleanter Hans-Ivar Byberg (1 år) omval och Katarina Olsson (1 år) nyval

17. Till ombud till Terrierfullmältige valdes ordförande Sten Persson, och till suppleant för denna valdes Lena Lidsell.

18. Till valberedningen valdes Maria Sonestad (sammankallande), Eva Jonsson och Kenneth Ekberg.

19. 7 motioner hade inkommit till styrelsen inför årsmötet, och dessa behandlades enligt följande;

• Motion nr 1 Ang klubbens hemsida
Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens svar
• Motion nr 2 Ang klubbens hemsida
Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens svar
• Motion nr 3 Ang klubbens hemsida
Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens svar
• Motion nr 4 Ang klubbens hemsida
Årsmötet beslutade att
- bifalla motionens krav på att utforma klarare regler för gästboken
- avslå att gästboken tas bort
• Motion nr 5 Ang klubbens hemsida
Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens svar
• Motion nr 6 Ang Poäng Årets Bedlington
Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens svar
• Motion nr 7 Ang Poängberäkning av klubbens Topplistor
Årsmötet beslutade att
- bifalla att ansvaret för utformning läggs på styrelsen
- bifalla att styrelsen beslutar om vem som årsvis sammanställer resultaten - bifalla hur poängberäkningens grunder publiceras

20. Angående stadgeförslag; det fanns inget nytt förslag till nya stadgar, styrelsen jobbar på detta och återkommer till årsmötet 2008.

21. Övriga frågor
– Genomgång av SKBK:s vinstrikaste hund i olika kategorier. Diplom skickas till samtliga vinnare.
– Ett förslag till att varje Skandinaviskt land ska finnas representerat i styrelsen kom från Lasse Jensen.
Sten svarade att styrelsen är av samma åsikt, och att den jobbar för detta.
– Lasse Jensen föreslog att uppfödarsidan på klubbens hemsida skulle tas bort, han uppfattade den som gratis reklam för uppfödarna. Detta besvarades av flertalet deltagare som alla talade emot förslaget. Ingen förändring kommer att göras.
– Hanne Winninge tog upp rasens ökning i Sverige, både registreringarna men också att flertalet nya uppfödare registrerats för rasen. Detta är positivt, men klubben måste nå fram till de nya uppfödarna och de nya medlemmarna. Bland problemen finns den stora användningen av några hanhundar. I förhållande till rasen bör en hanhund ej ge fler än 5 kullar under sin livstid. Lena Westholm och Hanne Winninge föreslog att ett nytt uppfödarmöte/avelsmöte bör ordnas, där en genetiker bör vara med. Även valphänvisningen bör få klarare regler.
– Lasse Jensen önskade att referaten från styrelsens möten skulle komma upp på hemsidan snabbare, ca 14 dagar efter mötet hållits. Problemet är att vi inte har en webmaster för hemsidan för tillfället.
– Ulrika Lindahl tog upp problemet med att information om rasen och foton på klubbens hemsida är belagda med copyright. Detta bör vara allmän information som intresserade ska kunna skriva ut och ta del av även på papper. Sten svarade att detta kommer att tas upp i styrelsen.

22. Kenneth lämnade över till Sten, som avslutade mötet. Han riktade ett tack till Kirsten S Björnson, som efter flera år i styrelsen nu avsagt sig sin plats. Han tackade även Anne-Lii Högström för hennes deltagande under året som gått. Ett stort tack riktades till Birgitta Nilsson för hennes engagemang och stöd under det gångna året, samt överlämnande av en sen present för jubilaren.

Protokollförare
Jenny Eriksson