Protokoll SKBK:s Årsmöte 26 januari 2008 Brukshundsklubben Västerås

Närvarande: Lena Lidsell, Anita Björk, Sture Björk, Laila Eriksson, Jan-Erik Eriksson, Sten Persson, Örjan Bohman, Malin Eriksson, Ann-Marie Byberg Ulrika G Norling, Ewa Pajuniemi, Inga Södergren, Bengt Olsson samt Nina Engevi.

Poströstande: Kenneth Ekberg, Janet Ekberg, Karin Tjernqvist, Marianne Bergius, Lasse LB Jensen, DK, Lone Jensen, DK, Katarina Olsson, Maria Sonestad, Astrid Ekerborn, Ulrika Lindahl, Veronica Gustafsson, Jenny Eriksson, Lena Westholm, Birgitta Nilsson, Lise-Lotte Nilsson, Sonja Olsson, Olle Nilsson, Jonas Winninge, Hanne Winninge samt Ellenor Stenström.

§ 1. Ordförande Sten Persson hälsade alla välkomna och sammanfattade i korthet bakåt under året som gått och konstaterade att jubileumsfirandet varit framgångsrikt och att klubben under året nått upp till 207 medlemmar. Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2. Beslutades att endast klubbens medlemmar har närvarande- och yttranderätt.

§ 3. Närvarande och röstberättigande är på mötet 14 personer.

§ 4. Till mötets ordförande valdes Bengt Olsson.

§ 5. Till mötets protokollförare valdes Ulrika G Norling

§ 6. Till justerare tillika rösträknare valdes Eva Pajuniemi och Örjan Bohman

§ 7. Beslutades att årsmötet utlysts enligt stadgar. Dagordningen fastställdes med ändring under punkt 14 där årtalet skall vara 2009. (Tryckfelsnisse ändrar sista punkten som skall vara 24 och inte 22).

§ 8. Styrelseordf. Sten Persson gick igenom verksamhetsberättelsen, se bilaga 3. Han framhåller att tidningen ”Bedlingtonnytt” under året fått bättre bredd i innehållet med artiklar som även rör annat än utställning, alla ställer inte ut sina hundar.

Hemsidan har varit utan webbmaster under året som gått och har hållits igång med Lena Lidsell och Malin Erikssons generösa hjälp. Efterlysning om webbmaster fortsätter och ny webbdesign behövs. Gästboken, som pga. detta varit svår att upprätthålla, beslutades under året av styrelsen att läggas på is till dess webbmaster och gästboksinnehåll kunna lösts. Ett enklare sätt att uppdatera och rapportera in resultat till topplistan på hemsidan har också diskuterats under året. Årsmötet beslutade anta verksamhetsberättelsen.

§ 9. Lena Lidsell redogjorde för avelskommitténs årsberättelse. Inavelsgraden har höjts något under år 2007 men Lena framhöll att vår ras ligger jämförelsevis lågt. Avelskommittén har under året försökt få till ett avtal med SLU i Uppsala om automatiskt överförda testresultat när det gäller DNA prover. Årets registrering av Bedlingtons slutade på 86 st varav 3 importer. Diskussion fördes angående olika DNA prover, markörer och dess innerbörd. Det framhölls att Bedlingtons som tidigare testats utomlands bör testas om så att båda markörerna blir kända. Önskemål om fortsatt arbete med att få fram ett avtal med SLU i Uppsala som innebär att klubben automatiskt får alla provsvar på testade hundar framfördes under mötet. Beslut om att frågan skall jobbas vidare med av styrelsen. Avelskommitténs rapport godtogs av årsmötet.

§ 10. Valphänvisningen under året godkändes i enlighet med rapporten.

§ 11. Styrelsens balans- och resultatredovisning genomgicks under guidning av Styrelseordf. Sten Persson. Ett förtydligande av posten 6390 framfördes och Sten förklarade att det i huvudsak innehöll tidningen ”Bedlingtonnytt” vilket är en förhållandevis stor utgift, (dess intäkter finns i en mindre summa under konto 3120). Önskemål att till nästa år specificera konto 6390 mer framfördes och med detta godkändes resultat- och balansräkningen enhälligt.

§ 12. Revisionsberättelsen genomgicks och godkändes.

§ 13. Örjan Bohman framhöll en uppmaning att styrelsen fortsättningsvis bör vara mer förenlig i sina beslut kontra stadgar. Ordf. Sten Persson rapporterade att styrelsen tillskrivet terrierklubben om SKBK:s förslag av nya stadgar och att de vid sitt styrelsemöte beslutat att inte tillåta poströstning i våra stadgar, samt att styrelsen funderar på att kalla till ett extra klubbmöte under sommaren för att behandla stadgeförslaget. Sten berättade vidare att nya regler som ger stadgarna en ”röd tråd” från Riksorganisationen SKK till Svenska Terrierklubben och slutligen ner till rasklubbarna håller på att formas. Detta innebär bl.a. att poströstande ej kommer att få finnas kvar som alternativ om SKBK skall vara en av Terrierklubbens godkända rasklubbar. Mötet ansåg det mycket viktigt för rasen att vara godkänd av och tillhöra Svenska Terrierklubben. Årsmötet beslutade enhälligt att ge Styrelsen full ansvarsfrihet.

§ 14. Medlemsavgiften för år 2009 beslutades att förbli den samma som 2008.

§ 15. Verksamhetsplanen föredrogs av Styrelseordf. Sten Persson. Bedlington nytt skall ges ut 4 gånger/år. Rasspecial är planerad oktober/november och förlagd till Växjö. Planer finns på att hålla agility och lydnadstävlingar varje år. Man vill också utveckla hemsidan och topplista samt få till stånd en dialog med avelskommittén och uppfödare.

§ 16. Ekonomin ser stadig ut. Styrelsen tror att klubben har samma medlemsantal som 2007. Rambudgeten innebär att ekonomin 2008 klaras utan underskott. Årsmötet beslutade godkänna rambudgeten.

§ 17a. Sten Persson redogjorde för valberedningens förslag, bilaga 5, Ulrika Lindahl har meddelat att hon inte står till förfogande att bli styrelsesuppleant på ett år (fyllnadsval). Jeanette Bladh-Persson har meddelat att hon inte står till förfogande att bli revisor.

Sten Persson redogjorde också för årsmötet att det förekommit en del samtal där personer ställt preliminärt besked om att avsäga sig det nyvalda uppdraget efter årsmötet om valberedningens förslag går igenom. Flera deltagare på mötet ansåg detta som högst märkligt och oansvarigt att inte ställa sin plats till förfogande före valet, vilket skulle ha inneburit mindre besvär för klubbens medlemmar.

Mötesordförande meddelade paus samt rösträkning av poströsterna.

§ 17b. Till styrelseordförande i SKBK omvaldes på 1 år Sten Persson.

Till ledamöter i styrelsen på 2 år valdes:
Malin Eriksson (28), Ulrika Norling (28) samt Jenny Eriksson (19).

Till Suppleant fyllnadsval 1 år valdes Christina Bodén (15)
Till suppleant nyval 2 år valdes Nina Engevi (34).

§ 18. Till revisorer valdes Christina von Krusenstierna (33) och Patrik Sonestad (15). Till suppleanter valdes Katarina Olsson (31), samt Karin Tjärnqvist (15).

§ 19. Som ombud till Terrierfullmäktige utsåg årsmötet Styrelsens ordförande samt vice ordförande som suppleant.

§ 20. Till sammankallande i valberedningen valdes Maria Sonestad. Inga personer har ställt sig till förfogande till ledamotsposterna i valberedningen varpå denna fråga hänsköts till kommande styrelse att utse.

§ 21. Punkterna 17 – 20 justerades med omedelbar verkan enhälligt av årsmötet.

§ 22. Motioner

Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens besvarande av motion 1.
Motion 2 beslutar man att avslå med motiveringen att styrelsen har detta under arbete.
Motion 3 är enligt årsmötet besvarad i och med styrelsens svar och regler och
rutiner för olika uppdrag redan finns.

§ 23. Genomgång av SKBK:s vinstrikaste hund 2007 i olika kategorier. Diplom skickas till samtliga vinnare som gratuleras till årets framgångar.

Övrigt: Mötet diskuterade testresultat och ögonanalysers betydelse och önskemål om en större öppenhet i denna fråga framkom, detta för rasens bästa. Att sätta Bedlington hundens bästa i fokus borde vara av alla medlemmars intresse då det är detta som förenar oss i klubben. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att hantera frågan om gästbok på klubbens hemsida.

§ 24. Mötesordförande Bengt Olsson lämnar över till Sten Persson som framförde ett varmt tack till Anita Björk som slutar efter lång tid i SKBK. Anita lämnade en gåva, ett glasgraverat bedlingtonhuvud, till SKBK. Sten framförde också å SKBK:s vägnar ett innerligt tack för 17 år av idogt arbete i SKBK till Birgitta Nilsson som nu slutar.

Ordförande Sten Persson avslutade mötet.

Vid protokollet
Ulrika G Norling

Mötets ordförande
Bengt Olsson

Justeras
Örjan Bohman
Ewa Pajuniemi