Kortreferat fört vid möte med styrelsen för Skandinaviska Bedlingtonklubben den 1 december 2008

Kassarapport
Kassören rapporterade följande saldon:
Bankgiro 27 962:84
Plusgiro 8 364:93

Styrelsen tog beslut om att godkänna utlägg från Rasspecialen 2006 enligt följande; 1739 skr för Ulla-Britt Börjessons utlägg och 258 skr för Birgitta Nilssons utlägg av porto och telefonkostnad.

Nya medlemmar
Klubben tar totalt 194 medlemmar fördelade enligt följande:
Helbetalande: 133
Familjemedlemmar: 28
Valpmedlemmar: 22
Juniormedlemmar: 1
Hedersmedlemmar: 6
Utbyte med Finska Bedlingtonklubben: 3

Rapporter
Montern på Hund 2008 är AR 2:09, Malin Eriksson, Lena Lidsell Karin Tjernkvist och Ulrika G Norling bemannar den. SKBK kommer inte att ha någon monter på My Dog 2009 utan har tackat nej till erbjuden monterplats tillsammans med Västsvenska Terrierklubben, på grund av att ingen medlem i Göteborgs- området kan ta sig an montern.

Steart Yearly som är inbjuden att bedöma nästa års rasspecial i Norrköping har skickat ett brev till SKBK och tackat ja till uppdraget.

Årsmöte 2008
Plats PROs lokaler på Hantverksgatan 2A i Stockholm, kl. 13.00 den 31 januari 2009. Inga motioner har inkommit till årsmötet. Kallelse och dagordning sätts in i Bedlington Nytt nr 4 2008.

Valberedning
Valberedningen har kommit in med förslag till styrelse som kommer att tillkännages i Bedlington-Nytt nr 4.

Övriga frågor
Svar till SvTek/SKK på remiss ang underlag för uttolkning av SKKs grundregel 3.3 efter förslag från Arbetsgruppen för Avelsfrågor. Styrelsen beslutar att anta förslaget och sända remissvaret till SvTek.

Styrelsen diskuterade förslag om höjda medlemsavgifter för 2010. Beslut om förslag till Årsmötet tas vid nästa styrelsemöte.

Nästa möte
Styrelsens nästa möte blir den 19 januari 2009 kl.18.30.

Vid noteringarna
Lena Lidsell
Informationsansvarig