Kortreferat fört vid styrelsemöte med gamla styrelsen för Skandinaviska Bedlingtonklubben den 15 januari 2008

Verksamhetsberättelse
Sekreteraren rapporterar att Verksamhetsberättelsen är utskickad till styrelsen. Hanne Winninge rapporterar att Avelskommitténs verksam hetsberättelse är klar och kommer att skickas till styrelsen efter underskrift av Sonja Olsson.

Nya stadgar
Ordförande kommer att rapportera på Årsmötet SvTeks uttalande om klubbens förslag till nya stadgar. Av skrivelsen framgår att de inte tänker godkänna poströstning.

Budget
Ordförande kommer att muntligt redovisa budget och verksamhetsplan på Årsmötet.

Uppfödarlistan på hemsidan
Hanne Winninge föreslår att klubben ska ställa högre krav på de uppfödare som vill vara med på SKBKs uppfödarlista på hemsidan. De ska förbinda sig att DNA-testa sina avelsdjur hos SLU i Sverige, samt följa RAS, SKKs grundregler samt Jord- bruksverkets regler. Efter votering fick Hanne i uppdrag att tillskriva uppfödarna efter godkännande av styrelsen.

Medlemsavgifter
Ulrika Lindahl föreslår att medlemmar utanför Sverige ska metala en högra medlems- avgift. Styrelsen beslutade att ta upp frågan på Årsmötet.

Nästa möte
Blir Årsmötet den 24 januari 2008.

Vid referatet
Lena Lidsell