Kortreferat fört vid styrelsemöte med styrelsen för Skandinaviska Bedlingtonklubben den 19 februari 2008

Medlemmar
Till dags dato 87 helbetalande, 23 familjemedlemmar samt 7 hedersmedlemmar.

Hemsidan
Styrelsen beslutade att förnya klubbens hemsida till en kostnad av ca 3 000 kronor. Ev kommer också gästboken att införas igen.

Arbetsgrupp för avelsfrågor
Styrelsen beslutade att utse Lena Lidsell, sammankallande, Nina Engevi samt Gro Östmoe Granholt till arbetsgrupp. Gruppen ska diskutera och förbereda frågor till nästa styrelsemöte.

Arbetsgrupp för tävlingsfrågor
Styrelsen beslutade att utse Ulrika G Norling, sammankallande, Malin Eriksson samt Christina Bodén till arbetsgrupp. Gruppen ska diskutera och förbereda frågor till nästa styrelsemöte.

Valberedning
Ordförande fick i uppdrag att tillsammans med Valberedningens sammankallande Maria Sonestad, föreslå ytterligare två personer att ingå i Valberedningen.

Offert för Bedlington-Nytt
Lena Lidsell redovisade inkommen offert för fyra nummer av Bedlington-Nytt 2008. Malin Eriksson fortsätter som redaktör. Styrelsen diskuterade hur medlemmarna kan påverkas att bidra med skrivna artiklar och notiser. Nina Engevi föreslog någon typ av premiering, t ex gratis annons eller anmälningsavgift på Rasspecialen. Styrelsen uppdrogs att fundera vidare på frågan.

Medlemsmatrikel
Lena Lidsell uppdrogs att sammanställa klubbens medlemsmatrikel. Även ett välkomst- brev till nya medlemmar, förslagsvis ett utskick av klubbens folder.

Banderoll
Ordförande ska kontakta Lena Westholm för att få klubbens banderoll och kvarvarande foldrar från My Dog. I samband med detta uppdrogs styrelsen att fundera på diverse klubbartiklar till nästa styrelsemöte.

Ny stadga för klubben
Ordförande fick i uppdrag att se över klubbens nya stadga efter synpunkter från Svenska Terrierklubben. För att fastställa den nya stadgan skulle ett extra Årsmöte kunna hållas i samband med Världsvinnarutställningen den 2 juli i Almare Stäket.

Uppfödarlistan
Arbetsgruppen för avelsfrågor uppdrogs att förbereda ett beslut hur styrelsen ska gå vidare.

Topplistor
Till att räkna de norska topplistorna för utställning och allround utsågs Gro Östmoe Granholt och Siv Stoa Berg. Sig uppdaterar även hemsidan. För tillfället finns inga intresserade av att ta hand om de svenska topplistorna för utställning och allround. Av den anledningen kommer Malin Eriksson och Lena Lidsell att räkna topplistorna och uppdatera hemsidan tillsvidare.

Nästa möte
Beslutades till den 3 april 2008.

Vid noteringarna
Lena Lidsell