Kortreferat fört vid möte med styrelsen för Skandinaviska Bedlingtonklubben den 16 juni 2008

Kassarapport
Kassören rapporterade att hon för tillfället inte kan kolla saldot på klubbens plusgirokonto, men följande saldo finns på klubbens bankkonto 22.551:34.

Nya medlemmar
Klubben har nu totalt 138 medlemmar fördelade enligt följande:
Helbetalande 99 st
Familjemedlemmar 23 st
Juniormedlemmar 1 st
Valpmedlemmar 6 st
Hedersmedlemmar 7 st
Utbytesmedlemmar med den Finska Bedlingtonklubben 3 st

Rapport från Tävlingskommittén
Tävlingskommittén framlade förslag till separat poängberäkning för de två utställningarna i samband med World Dog Show i Sverige 2008. Eftersom både World Terrier Show och World Dog Show får anses vara de i särklass största utställningarna det här året, anser styrelsen att alla bedlingtons som blir placerade, vars ägare är medlemmar i klubben, bör poängpremieras. Styrelsen beslutade att godkänna Tävlingskommitténs förslag till poängberäkning, men för att upprätthålla en demokratisk ordning inom klubben kommer förslaget att läggas ut på klubbens hemsida där också medlemmarna kan ge sina synpunkter. Om andra förslag till poängberäkning inkommer, tar styrelsen ett beslut per telefon före den 27 juni 2008, då poängberäkningen läggs ut på SKBKs hemsida.

Malin Eriksson rapporterade att hon fått kontraktet påskrivet och returnerat av Mr Stuart Yearly, England, domare på vår officiella Rasspecial 2009 den 7 juni i Himmelstalund, Norrköping.

Topplistan i Norge
Styrelsen diskuterade att ev lägga ner den norska topplistan för utställningar då det är mycket diskussioner om listan. Styrelsen beslutade att avvakta till efter sommaren med beslutet.

Valberedning
Ordförande rapporterade att han varit i kontakt med Valberedningens ordförande Maria Sonestad. Ytterligare två ledamöter måste väljas till Valberedningen. Styrelsen beslutade att ge ordförande i uppdrag att ta kontakt med Per Benny Stenbrendsen i Norge för att höra om hans intresse. Ytterligare ett namn bör presenteras till nästa styrelsemöte.

Nästa möte
Styrelsens nästa möte blir den 18 augusti 2008 kl. 18.30.

Vid noteringarna
Lena Lidsell
Informationsansvarig