Kortreferat fört vid möte med styrelsen för Skandinaviska Bedlingtonklubben den 18 augusti 2008

Kassarapport
Kassören rapporterade följande saldon:
Bankgiro 24.361:84
Plusgiro 16.164:93

Nya medlemmar
Klubben har nu totalt 187 medlemmar.

Valphänvisningsrapport
Klubbens valphänvisare Eva Naartijärvi har inkommit med den senaste valphänvisningsrapporten. Styrelsen tackar för en förträfflig rapport och lägger den till handlingarna.

Anpassning av klubbens logo
SKK har genom Svenska Terrierklubben påpekat att alla klubbar som organisatoriskt tillhör Svenska Kennelklubben ska tydliggöra det i sina logotyper och på hemsidor. Styrelsen beslutade att lägga till texten ”Officiell Rasklubb inom Svenska Terrierklubben” under Skandinaviska Bedlingtonklubben på hemsidan. Lena Lidsell uppdrogs att kontakta Ninna Odehag för uppdatering.

Remiss från SvTek ang jaktklass med viltspårmerit Från Svenska Terrierklubben har inkommit önskan om svar på remiss. Styrelsen beslutar föreslå följande svar enligt alternativ 2: SvTek bör arbeta för att öppna jaktklassen för hundar med viltspårmerit utan krav på att viltspårprovet blir championatsgrundande, även om utsikterna till ett positivt svar från SKK är mycket små. Lena Lidsell uppdrogs att svara på remissen.

Motioner till Kennelfullmäktige 2009
Styrelsen konstaterar att vi inte har några motioner till 2009 års Kennelfullmäktige. Lena Lidsell uppdrogs att svara Svenska Terrierklubben.

Extra Årsmöte och ledamöter till Valberedningen
Ordförande rapporterar att inget extra Årsmöte behövs för att fastställa klubbens nya stadgar. Dessa kan fastställas på klubbens ordinarie Årsmöte om 2/3-dels majoritet erhålls. De nya stadgarna ska skickas med ordinarie handlingar till Årsmötet samt läggas ut på klubbens hemsida.

Årsmötet fastställdes till lördagen den 31 januari i Stockholm i PROs lokaler på Hantverkargatan (vid Stadshuset). Lena Lidsell uppdrogs att kungöra tiden i Bedlington-Nytt nr 3 samt på hemsidan.

Ordföranden rapporterade att Per Benny Stenbrendsen, Norge har tackat ja till en plats i Valberedningen tillsammans med Maria Sonestad, sammankallande. Ytterligare en person bör utses till Valberedningen. Sten Persson och Lena Lidsell uppdrogs att komma med förslag till nästa styrelsemöte.

Avliden medlem
Ordföranden rapporterade att klubbens tidigare ordförande Kenneth Ekberg avlidit under sommaren. Styrelsen beslutade om en runa i Bedlington-Nytt nr 3 som skrivs av Ann-Marie Byberg.

Rasspecial 2008 Malin Eriksson rapporterade att Hanne Winninge uppskattar att Rasspecialen 2008 kommer att kosta klubben runt 4 000 kronor. Styrelsen beslutade att fastställa anmälningsavgifterna till 100 kronor för valp, veteran samt kom-som-du är-klass, 150 kronor för övriga. Malin Eriksson uppdrogs att kolla med Hanne Winninge om valpar 4-6 månader får tillträde till utställningsområdet.

Rasspecialer 2009
Styrelsen beslutade efter förslag från Malin Eriksson att arrangera en extra Rasspecial 2009 utöver klubbens officiella i juni i Norrköping. Denna rasspecial blir inofficiell och kommer att arrangeras söndagen den 22 augusti på Kista Brukshundklubb. Styrelsen beslutade också att delegera beslutet om domare till Tävlingskommittén. 2010 års Rasspecial ska diskuteras vid nästa styrelsemöte.

Nästa möte
Styrelsens nästa möte blir den 13 oktober 2008 kl. 18.30.

Vid noteringarna
Lena Lidsell
Informationsansvarig