Kortreferat fört vid möte med styrelsen för Skandinaviska Bedlingtonklubben den 11 november 2008

Kassarapport
Kassören rapporterade följande saldon:
Bankgiro 17.962:84
Plusgiro 18.164:93
Kassören uppdrogs att flytta över merparten av summan på plusgirokontot till klubbens bankkonto för att få bättre ränta.

Nya medlemmar
Klubben tar totalt 194 medlemmar fördelade enligt följande:
Helbetalande: 133
Familjemedlemmar: 28
Valpmedlemmar: 22
Juniormedlemmar: 1
Hedersmedlemmar: 6
Utbyte med Finska Bedlingtonklubben: 3

Rapporter

Tävlingskommittén
Inget nytt att rapportera sedan senaste styrelsemötet. Utställningsansvarig för klubbens officiella Rasspecial 2009 måste tillsättas.

Arbetsgruppen för avelsfrågor
Lena Lidsell rapporterade att arbetsgruppen haft två sammanträden sedan senaste styrelsemötet, enligt separat rapport.

Övriga rapporter
Malin Eriksson rapporterade från Nordiska Vinnarutställningen i Danmark. Hon välkomnar en harmonisering av de nordiska utställningsreglerna, då dessa var svåra att följa. De två svenska hundarna Velvety Sweet Dream och Isotop´s Sprite blev BIR och BIM samt erhöll nordiska vinnartitlar.

Malin Eriksson rapporterade också att SKBK beviljats monter på HUND 2008. Malin Eriksson och Lena Lidsell uppdrogs att samordna.

Årsmöte 2008
Motioner ska vara inlämnade till styrelsens senast den 30 november, vilket har kungjorts på hemsidan. Styrelsen beslutade att uppdra till ordförande och vice ordförande att avge förslag på motionssvar till styrelsen.

Malin Eriksson rapporterade att hon funderar på en motion om ny poängberäkning till Topplistan ”Årets Utställningsbedlington”, och återkommer med ett förslag till nästa styrelsemöte.

Sten Persson rapporterade att han talat med Örjan Bohman angående förslag till tillägg/förtydligande i styrelsens stadgeförslag. Styrelsen beslutade att göra följande tillägg/förtydligande i stadgeförslaget §5: ”…….eller till och med det Årsmöte som mandatperioden avser.

Sten Persson rapporterade att Bengt Olsson tackat ja till att leda Årsmötetsförhandlingarna.

Styrelsen uppmanades att till nästa styrelsemöte fundera på om styrelsen ska föreslå Årsmötet höjda medlemsavgifter för 2010.

Följande handlingar måste vara klara till Årsmötet:
- Rambudget 2009 (Malin)
- Verksamhetsplan 2009 (Sten)
- Rapport från Avelskommittén inkl Valphänvisningsrapport (Lena)
- Verksamhetsberättelse (Ulrika)
- Bokslut per den 31/12 till revisorn (Malin)
- Föredragningslista (Sten)

Följande handlingar ska publiceras i Bedlington-Nytt nr 4:
- Kallelse till Årsmötet
- Valberedningens förslag
- Motioner med svar från styrelsen
- Stadgeförslaget
- Inbetalningskort till medlemsavgift

Valberedning
Sten Persson rapporterade att han varit i kontakt med Valberedningens ordförande Maria Sonestad, som lovat att omgående kontakta Per Benny Stenbrendsen, så att Valberedningen kan starta sitt arbete.

Övriga frågor
Beslut i samband med inkommande skrivelser; Styrelsen beslutade att införa notis i Bedlington-Nytt nr 4 och på hemsidan ang SKKs nya grundregler, gällande från 2009, att medge ledamot i Arbetsgruppen för Avelsfrågor att delta på SKKs Avelskonferens den 28 februari – 1 mars 2009, att medge ledamot i Arbetsgruppen för Avelsfrågor att delta på kurs för Avelsråd steg 2 den 18-19 april 2009 samt att tillskriva Lena Westholm för att höra efter om hon är intresserade av att ansvara för SKBKs monter på My Dogs specialklubbstorg den 3-6 januari 2009.

Nästa möte
Styrelsens nästa möte blir den 1 december 2008 kl. 18.30 för att behandla ev inkomna motioner och avge förslag till svar.

Vid noteringarna
Lena Lidsell
Informationsansvarig