Kortreferat fört vid möte med styrelsen för Skandinaviska Bedlingtonklubben den 15 december 2009

Närvarande
Christina Bodén
Emma Bååth
Nina Engevi
Gro Östmoe Granholt
Benny Stenbendsen

§1 Mötets öppnande
Vice ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 2 Hedersmedlem
Styrelsen beslutade att vid årsmötet den 30 januari 2010, föreslå Malin Eriksson som hedersmedlem.

§ 3 Mötet avslutas
Vice ordförande förklarade mötet avslutat.