Kortreferat fört vid möte med styrelsen för Skandinaviska Bedlingtonklubben den 19 januari 2009

Kassarapport
Kassören rapporterade följande saldon:
Bankgiro 20 410,32 kr
Plusgiro 15 464,93 kr
Bokslutet med kommentarer uppskattades av styrelsen som bra trots underskott. Styrelsen beslutar godkänna kassörens utlägg för porto och kuvert. Kassören ska inkomma till skattemyndigheten med uppgift om arvode utbetalt till Ninna Odehag för klubbens förnyade hemsida. Kassören ska höra sig för angående eventuell handkassa hos medlem i anslutning till rasspecialen 2008.

Nya medlemmar
Klubben har för året endast fått in 24 fullt betalande medlemmar. Styrelsen föreslog åt kommande styrelse att besluta om att ett brev med påminnelse och inbetalningskort till fjolårets medlemmar skickas ut.

Rapporter
Montern på HUND 2008 gick bra och var välbesökt. Bra med bildspel. SKBK hade ingen monter på My Dog 2009 då det var svårt att få till medarbetare i tid. Inga övriga rapporter.

Arbetsgruppen för Avelsfrågor
Styrelsen diskuterade SKKs kommande valphänvisning och vilka följder det blir för klubbens Valphänvisning, då våra krav är högre. Styrelsen beslutade att ta upp frågan till diskussion på ett separat möte efter Årsmötet, då nya styrelsen är tillsatt.

Tävlingskommittén
Till kommissarie för klubbens officiella Rasspecial 2009 valdes Lena Lidsell, certifierad utställningsansvarig via SvTek. Utställningskommitté utses av den nya styrelsen efter årsmötet.

Offert
Offert för Bedlington-Nytt 2009 godkändes av styrelsen.

Årsmötet
Styrelsen gick igenom att alla handlingar var klara inför kommande årsmöte. Styrelsens stadgeförslag genomgicks av styrelsen. Styrelsen beslutade föreslå årsmötet att föreslå Årsmötet nya medlemsavgifter from 2010 enligt följande;
Helbetalande 250 kronor, Familjemedlem 50 kronor, Juniormedlem 150 kronor, Valpmedlem/Förstaårsmedlem 100 kronor. Norska och Danska helbetalande medlemmar 250 norska/danska kronor samt Finska helbetalande medlemmar 27 EURO.

Nästa möte
Styrelsens konstituerande möte blir direkt i anslutning till årsmötet den 31 januari 2009 ca kl.15.00.

Vid noteringarna
Lena Lidsell
Informationsansvarig