Kortreferat från SKBK:s styrelsemöte den 24 september 2009

Kassarapport
Kassören rapporterade följande saldon:
Bankgiro 21 233,28
Plusgiro 10 024,93

Nya medlemmar
Totalt antal medlemmar är 136 st

Rasspecial 2010
Tävlingskommittén får styrelsens tillåtelse att bestämma plats och domare innan nästa styrelsemöte. Domarbekräftelse måste skickas ut så snart plats är bestämd.

Ansökan om officiell utställning 2012
Ansökan ska vara inne hos SvTek den 15 november. Domaren ska vara en rasspecialist. Hela styrelsen får i uppdrag att tänka ut några förslag. Tävlingskommittén får diskutera förslagen och skicka in ansökan.

Kritiker från SvTek
Kritikerna för Bedlington ska i fortsättningen skickas till sekreterare Emma Bååth. Emma Bååth får i uppdrag att kontakta SvTek och meddela förändringen.

SKBKs kontaktuppgifter i Terrierposten-hemsideadress
Hemsideadressen ska stå med bland SKBKs kontaktuppgifter i Terrierposten. Malin Eriksson kontaktar Lennart Nordlund och meddelar tillägget.

RAS
Christina Bodén får i uppdrag att kolla upp vad klubben har gjort och ska hinna med under året och sammanställa detta i en rapport.

Bedlington Nytt -ny redaktör
Malin Eriksson slutar vid årsskiftet som redaktör och vill gärna ha namnet på en ny redaktör att publicera i nästa Belington Nytt. Christina Bodén blev tillfrågad och ska fundera på det

Frågor till klubbens uppfödare
Malin Eriksson ska skicka ut 5 allmänna frågor till klubbens uppfödare att svara på. Svaren kommer sedan att publiceras i nästa Bedlington Nytt. Förslag på frågor skickas till Malin.

Almanacka 2010
Almanackan är på gång och förväntas bli klar innan Stora Stockholms utställningen.

Monter på HUND2009 - bemanningen under lördag och söndag
Frågan är utlagd i Bedlington Nytt. Kontakta Eva Pajuniemi vid intresse. Totalt 8 monterhundar är anmälda, 4 per dag.

Validering av test för koppartoxicos
Avelskommittén får ta frågan. Nina Engevi ska kontakta SLU.

Övriga frågor

* Räkning av topplistorna
En ny ansvarig för topplistorna sökes då Malin Eriksson inte kommer fortsätta sköta dem nästa år.

* Ekonomisk redovisning för officiella rasspecialen i Sörsjön
Kostnader för kataloger, rosetter m.m. översteg intäkterna. Utställningen gick back -2828kr.

* Ekonomisk redovisning för inofficiella rasspecialen i Skoby
Kostnader för katalog, rosetter m.m. understeg intäkterna. Utställningen gick med liten vinst +690kr.

Nästa möte
Styrelsen beslutade att nästa möte blir ett telefonmöte tisdagen den 20 oktober kl. 18.30.