Kortreferat fört vid möte med styrelsen för Skandinaviska Bedlingtonklubben den 5 januari 2010

Närvarande
Christina Bodén
Malin Eriksson
Nina Engevi
Gro Östmoe Granholt

Hemsidan
Det har försvunnit dokument från klubbens hemsida, hur detta gått till vet ingen, men viktiga kortreferat från styrelsemöten samt alla kontaktinformation på alla funktionärer är borta. Detta måste åtgärdas så snart som möjligt. Malin Eriksson får i uppdrag att göra om sidorna och lägga in dem igen på hemsidan.

Inloggningsuppgifter till hemsidan
Malin Eriksson föreslog att inloggningsuppgifterna (lösenord) till klubbens hemsida borde bytas årligen efter årsmötet. Styrelsen beslutade att ta upp detta på första styrelsemötet som skall hållas efter årsmötet.

Avelskommitténs årsredovisning
Nina Engevi har fått svar från den som tidigare gjort sammanställningen av antal registrerade bedlingtons i Sverige, inavelsgrad på kullar samt inkomna DNA-testresultat att hon inte önskar att göra detta för 2009. Styrelsen beslutade att Nina Engevi fick den uppgiften istället.

Tävlingskommitténs årsredovisning
Malin Eriksson har skrivit tävlingskommitténs årsredovisning och den har godkänts av övriga i tävlingskommittén (Christina och Emma). Den kommer att skickas ut till övriga styrelsen innan årsmötet.

Valberedningen
Styrelsen vill veta om valberedningen fått tag på några fler personer som kan tänka sig sitta i styrelsen. Gro Östmoe Granholt fick i uppdrag att ta kontakt med Maria Sonestad i valberedningen.

Angrepp på funktionär inom SKBK
Malin Eriksson redovisade det angrepp från en medlem mot Malin själv som skedde på hundutställningen i Stockholm den 12 december 2009. Personen anklagade Malin bland annat för att inte ha skickat ut de uppfödarfrågor till henne som andra uppfödare fått utskickat. Malin har gjort eftersökningar i de olika maillistorna och även skickat dem till övriga i styrelsen där det syns att utskick av uppfödarfrågor till personen har gjorts. Dock upptäckte Malin att hon missat att skicka ut frågorna till Anne Brandel i Gislaved (kennel Min Kompis), detta tror Malin beror på att Anne Brandel inte har uppgett någon e-mail adress som står på SKBKs uppfödarsida på hemsidan. Malin fick i uppdrag att skickat ut ett brev med uppfödarfrågorna till Anne Brandel. Malin informerade styrelsen att hon i nuläge inte kommer göra någon anmälan mot den person som attackerade henne.

Bedlington Nytt
Styrelsen beslutade att i Bedlington Nytt nr 1, 2010 publicera de svar på uppfödarfrågorna som inte kom med i Bedlington Nytt nr 4, 2009. Förhoppningsvis har tills dess även några fler svar inkommit från uppfödare som än inte svarat på frågorna.

Brev från SvTek angående årsmötet
SvTek meddelade att det inkommit klagomål på var årsmötet skall hållas. Speciellt hade klagomålen gällt texten i årsmötes inbjudan ”Medlemmar med utländskt medborgarskap (ej svenskt medborgarskap) måste genomgå personkontroll för att kunna få komma in på garnisonsområdet”, detta gällde pga att möteslokalen är på militärt område. Malin Eriksson fick förklara att med personkontroll menas endast att utländsk person (ej svensk person) måste uppge sitt namn och personnummer för godkännande från säkerhetsavdelningen på garnisonsområdet innan inträde på garnisonsområdet. Christina har tagit kontakt med SvTek angående detta och efter förklarningen såg dom inget i stadgarna som stred mot att ha årsmötet i den planerade lokalen.

Även klagomål mot att det i årsmötes inbjudan står att medlemmarna skall ha varit medlem i SKBK under 2009 samt löst medlemskap för 2010 innan den 15 januari hade inkommit. Men Christina Bodén förklarade att inbjudan inte stred mot SKBKs egna stadgar, vilket då SvTek också godkände.

Årsmötet
1) Styrelsen beslutade att vice ordförande Christina Bodén öppnade mötet, men om Christina inte kan delta skall Nina Engevi öppna mötet.
2) Styrelsen beslutade att Per Tamm från SvTek skulle agera årsmötesordförande.
3) Styrelsen beslutade att Emma Bååth skulle skriva årsmötesprotokollet, men om Emma inte kunde komma skulle Christina Bodén göra det.
4) Christina skriver dagordningen och skickar ut till övriga styrelsen för godkännande.
5) Klubbens verksamhetsberättelse skriver Christina och skickar ut till övriga styrelsen för godkännande.
6) Balans- och redovisning har Malin Eriksson skrivit och skall skicka ut till revisorerna samt sedan även till övriga styrelsen.