Protokoll fört vid Skandinaviska Bedlingtonklubbens årsmöte den 30 januari 2010

Plats:
Fyrisskolan, Uppsala

§ 1 Mötets öppnande Vice ordförande Christina Bodén hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Upprättande av röstlängden
Enligt stadgarna har de som var medlemmar under fjolåret rösträtt. Närvarolistan innehöll tio medlemmar som var röstberättigade.

§ 3 Val av ordförande för mötet
Till mötets ordförande valdes Per Tamm.

§ 4 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
Styrelsen anmälde Christina Bodén som protokollförare vid mötet.

§ 5 Val av två justeringmän tillika rösträknare
Till justerare tillika rösträknare valdes Eva Byberg och Nina Engevi.

§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar
Mötet beslöt att de fyra närvarande utan rösträtt har närvaro och yttranderätt.

§ 7 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Mötet beslöt att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

§ 8 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 9 Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor, samt revisorernas berättelse
• Verksamhetsberättelsen diskuterades, godkändes och lades till handlingarna.
• Balans och resultatredovisningen diskuterades, godkändes och lades till handlingarna, med det tillägget att man med fördel som jämförelse kan redovisa årets budget och föregående års utfall.
• Avelsgruppens årsredovisning diskuterades, godkändes och lades till handlingarna.
• Revisorernas berättelse lästes upp av mötets ordförande då ingen av revisorerna var närvarande. Revisorerna hade enligt berättelsen enbart kontrollerat räkenskaperna och föreslog på basis av detta att årsmötet skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Mötet påpekade att revisorernas uppgift inte enbart är att kontrollera räkenskaperna, som angetts i revisionsberättelsen, utan även utöva kontroll av styrelsens verksamhet.

§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning
Balans- och resultaträkningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen
Rapporter finns i respektive verksamhetsberättelser.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
A) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
B) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår
C) Beslut om styrelsens förslag till rambudget Trots att revisorerna endast yttrat sig om räkenskaperna beslöt mötet att bevilja styrelsen ansvarfrihet.

Någon verksamhetsplan för kommande år förelåg ej vid mötet. Mötet beslöt att den nya styrelsen snarast skall utarbeta en verksamhetsplan som skall delges medlemmarna. Det påpekades att bland annat RAS-dokumentet ska revideras under 2010.

Mötet beslöt att medlemsavgifterna skall vara oförändrade för år 2011.

Rambudgeten presenterades och godkändes med tillägget att den nya styrelsen bör se över rambudgeten med tanke på den verksamhetsplan som styrelsen fått i uppdrag att utarbeta.

§ 13 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen, samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
Till ordförande i SKBK valdes på ett år Peter Andersson
Ledamöter: Christina Bodén - 2 år omval
Ninna Odehag - 1 år fyllnadsval
Josefine Olsson - 1 år fyllnadsval
Margaretha Rollving Poser - 2 år nyval
Suppleanter: Agnierszka Andersson - 2 år nyval

§ 14 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
Till revisorer valdes Patrik Sonestad – 1 år omval
Malin Eriksson – 1 år nyval

Till revisorsuppleant på ett år valdes Eva Byberg.

§ 15 Val av valberedning
Till valberedningen valdes på ett år Nina Engevi (sammankallande), samt på två år Lena Byberg och Birgitt Ström.

§ 16 Beslut om justering av paragraf 13, 14 och 15
Mötet beslöt om omedelbar justering av § 13,14 och 15

§ 17 Övriga frågor

Hans-Ivar Byberg framförde sitt tack till styrelsen för arbetet under året. Det har inte varit lätt för styrelsen, men de har skött arbetet på ett föredömligt sätt.

Örjan Bohman frågade varför inte alla uppfödare fått enkäten som publicerades i Bedlington Nytt.

Malin Eriksson svarade att en uppfödare inte fått den, hon har inte fött upp bedlington på många år, och klubben har varken e-mailadress eller telefonnummer till henne, men Malin har nu skickat ut frågorna per post till henne, så svarar hon kommer hennes svar, samt de uppfödare som inte rymdes i detta nummer att publiceras i Bedlington Nytt nr 1/2010.

Örjan Bohman frågade varför inte styrelseprotokollen är tillgängliga för medlemmarna. Christina Bodén svarade att kortreferat av protokollen läggs ut på hemsidan sen de är justerade. Eftersom protokollen ska skickas mellan justerarna över hela Sverige och ibland även till Norge, kan det ta lite tid.

Ordförande föreslog att protokolljusteringen av styrelseprotokollen kan påskyndas genom att detta görs via e-post för en senare formell underskrift av protokollen.

Birgitt Ström föreslog att man en gång per år skulle lägga ett medlemsmöte omväxlande i Finland och Norge i samband med en större utställning, för att locka fler medlemmar. Aktiva i respektive land skulle ansvara för mötet.

Ordförande föreslog att styrelsen ser över stadgarna för att dessa i möjligaste mån skall stämma överens med SKK:s typstadgar för rasklubbar. En dialog med Alf Andersson, Terrierklubbens stadgeansvarige, bör föras innan ett nytt förslag läggs fram till nästa årsmöte.

§ 18 Proposition från styrelsen angående utnämning av hedersmedlem
Styrelsen i SKBK föreslog Malin Eriksson till ny hedersmedlem vilket enhälligt godkändes av årsmötet.

§ 19 Möte avslutas
I den nyvalde ordförandens frånvaro tackade mötesordföranden för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
……………………………………… Christina Bodén
……………………………………… Per Tamm

Justeras:
………………………………………… Eva Byberg
………………………………………… Nina Engevi