Kortreferat fört vid möte med styrelsen för Skandinaviska Bedlingtonklubben den 23 Februari 2010

Närvarande
Peter Andersson Ordförande
Christina Bodén V ordförande
Emma Bååth Sekreterare
Agnierszka Andersson Kassör
Josefine Olsson Ledamot

Kassarapport
Kassör rapporterade följade saldo
Bankgiro 21 409,93
Plusgiro 20 944.93

Nya medlemmar
Totalt antal medlemmar 150 st enligt följande
Helbetalnade 71 st varav 4 nya
Familjemedlemar 14 st
Juniormedlemar 0 st
Hedersmedlemar 7 st

3-Kronan
Agnierszka får i uppdrag som kassör att ta reda på hur 3-kronan skall betalas in till SvTke Emma Bååth skickar henne information om 3-kronan

Inbjudan till Terrierfullmäktige
Styrelsen utser Christina Bodén som ordinarie fullmäktigeledamot och Agnierszka Andersson som suppleant till att delta i Terrierfullmäktige söndagen den 18 april. Emma Bååth får i uppdrag att svara på inbjudan.

Stadgarna
Styrelsen har fått i uppdrag av SvTek att se över stadgarna. Peter Andersson får i uppdrag att kontakta SvTek ang. förslag på formuleringar i stadgarna. Därefter får styrelsen ta beslut utifrån förslaget.

Verksamhetsplan
Christina får i uppdrag av styrelsen att skriva ihop en verksamhetsplan för året 2010.

Medlemsavgifts info
Information om medlemsavgifter samt kontonummer för inbetalning skall ses över. Inbetalningsavgift skall presenteras på hemsidan i norska kronor, svenska kronor samt euro.

Utbyte av medlemskap med Finska Bedlingtonklubben
Agnierszka Andersson ska ta kontakt med Malin Eriksson angående utbyte av medlemskap i Finska Bedlingtonklubben.

Medlemsmatrikel
Medlemsmatrikel för 2010 har upprättats

Bedlington Nytt
I årets första nummer av Bedlington Nytt ska samtliga styrelsemedlemmar presenteras. Skriften ska även innehålla årsmötesprotokollet från 2010. Samt en presentation av klubbens nya hedersmedlem.

Skrivelse av Anne-Li Högström ang. Dermoid Sinus
Styrelsen har tagit emot skrivelsen angående ett konstaterat fall av den nedärvningsbara sjukdomen Dermoid Sinus hos bedlingtonterrier. Styrelsen tittar på hur stor utbredning sjukdomen kan ha i rasen.