Kortreferat fört vid möte med styrelsen för Skandinaviska Bedlingtonklubben den 23 Mars 2010

Närvarande
Peter Andersson Ordförande
Christina Bodén V ordförande
Emma Bååth Sekreterare
Ninna Odehag Ledamot
Josefine Olsson Ledamot

Mötets öppnande
Vice ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Justerare
Till att jämte ordförande justera dagens protkoll utsågs Josefine Olsson och Ninna Odehag

Kallelse och Dagordning
Kallelsen och dagordningen godkändes.

Föregående Protokoll
Föregående styrelseprotokoll från den 23 februari 2010 godkändes och lades till handlingarna.

Kassarapport
Kassören återkommer med dessa uppg. till nästa möte

Nya medlemmar
Styrelsen beslutar att denna punkt hoppas över och tas upp i Augusti då medlemsantalet sammanställs.

Inkomstdeklartionen
Deklarationen har inkommit till sekreteraren som får i uppdrag att skicka den vidare till Agnierszka Andersson

Översyn av protokoll från 2009
En översyn av samtliga protokoll från 2009 har gjorts av sekreterare Emma Bååth. Samtliga protokoll finns underskrivna och samlade. Sekreteraren får i uppgift att kopiera samtliga och sända dessa till Peter Andersson

Avgift vid utlämning av protokoll
Prislistan är faststäld enligt SvTeks standard

Inbjudan till Terriefullmäktige
Styrelsen fastställer att Ninna Odehag skickas som ordinarie fullmäktigeledamot till att delta i Terrierfullmäktige söndagen den 18 april. Ninna Odehag får i uppdrag att själv anmäla sig samt boka boende och mat.

Stadgarna
Styrelsen har tagit kontakt med SKK föreningskomitté och arbete pågår

Verksamhetsplan Styrelsen ska jobba för rasens bästa, och för att öka intresset för bedlingtonterriern. Bland annat kommer man att medverka med en monter vid Stora Stockholm i december 2010. Finns resurser är det även positivt om man kan ha en rasmonter vid fler stora utställningar, till exempel vid My Dog i Göteborg. Under året ska RAS-dokumentet revideras
Styrelsen kommer under 2010 att jobba med stadgarna, för eventuell förändring. Under 2010 ska en klubbmästare i viltspår utses. Denna är tillika rasrepresentant i terrierklubbens tävling i viltspår 2011.
Klubbtidningen Bedlington Nytt ska utkomma med fyra nummer En rasspecial är planerad. Den kommer att hållas i Sala Folkets park i anslutning till utställningen i Avesta den 12-13 juni. Domare blir Mats Lindborg.

Övriga frågor

Bedlington nytt
Christina Bodén sammanställer inehållet till nästa nummer av Bedlington Nytt och behöver en presentation med bild från samtliga i styrelsen. Peter Andersson, Emma Bååth och Per Benny Stenbrenden skickar in info med bild snarast. Skriften ska även innehålla årsmötesprotokollet från 2010 samt en presentation av klubbens nya hedersmedlem I årets första nummer av Bedlington Nytt ska samtliga styrelsemedlemmar presenteras. Skriften ska även innehålla årsmötesprotokollet från 2010. Samt en presentation av klubbens nya hedersmedlem.

Hemsidan
Terrierklubben hänvisar till en databas vid ändring av lösenord, Peter Andersson tar reda på mer fakta till nästa möte. Agnierszka Andersson får i uppdrag att i samråd med Lena Tamm lösa problemet. Går det inte att byta lösenord så får hemsidan eventuellt flyttas.

Nästa möte
Styrelsen beslutade att nästa möte blir ett telefonmöte tisdagen den 20 april kl. 19.00. Styrelsen håller kontakt via mail tills dess. Eventuella förhinder till styrelsens möten anmäls till sekreteraren Emma Bååth.

Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Vid protokollet Emma Båått Sekreterare Peter Andersson Josefine Ohlsson Ninna Odehag Ordförande Justerare Justerare