Kortreferat fört vid möte med styrelsen för Skandinaviska Bedlingtonklubben den 20 April 2010

Närvarande
Christina Bodén V ordförande
Emma Bååth Sekreterare
Agnierszka Andersson Kassör
Josefine Olsson Ledamot
Ninna Odehag Ledamot

Kassarapport
Plusgiro: 23 344:93 Kassören återkommer med övriga uppgifter till nästa möte.

Topplistan
Topplistan är på gång, på grund av datorhaveri har den ännu ej kommit ut på hemsidan

Bedlington Nytt
Det senaste numret av Bedlington Nytt är nu tryckt och kommer att skickas ut i veckan. Styrelsen beslutade att skjuta upp utgivningen av nästa nummer av Bedlington Nytt med 14 dagar, så att man får med en rapport från rasspecialen i sommarnumret

Medlemsförteckning
Kassören får i uppdrag att göra en översyn av medlemsförteckningen

Terrierfullmäktige Ninna Odehag kommer att skriva ihop en artikel som sedan kommer att presenteras i Bedlington Nytt. Bland annat pratades det om förändringarna i utställningsreglerna från 2011, Önskan om att få in foton på Bedlingtonterrier till SvTeks hemsida, En förhöjd medlemsavgift hos SvTek diskuterades och röstades ner och även terrierjuniorerna diskuterades.

Dermoid Sinus Styrelsen har tidigare tagit emot en skrivelse av Anne-Li Högström angående ett konstaterat fall av den nedärvningsbara sjukdomen dermoid sinus hos bedlingtonterrier., Styrelsen har fått uppgifter om att en anlagsbärare har hittats. Christina Bodén ska kontakta SLU för mer information om sjukdomen och om det finns någon anledning till att upprätta ett hälsoprogram utifrån detta.

Hemsidan
Agnierszka Andersson presenterade ett förslag om att flytta hemsidan till ett webbhotell, one.com. Kostnaderna för första året med flytt av hemsida är 428 kronor och därefter kostar det 288 kr/år. Flytten skulle lösa problemet med byte av lösenord samt säkerställa att ingen information kan försvinna vid en datorkrasch. Styrelsen beslutade att flytta hemsidan enligt Agnierszkas förslag.

Protokoll
Protokollen skall justeras och kortreferaten ska läggas upp på hemsidan i snabbare takt, helst inom en vecka från att styrelsemötet hölls.

Övriga Frågor

Avelskommitten
Eva Naartijärvi har avböjt tillfrågan om att ingå i avelskommittén. Då ingen avelskommitté finns för närvarande ska förfrågningarna om valphänvisning tillsvidare godkännas av styrelsen innan de läggs upp på hemsidan.

Tävlingskommitten
I tävlingskommittén ingår: Christina Bodén,Ninna Odehag,Emma Bååth,Josefine Olsson

Inkomna Handlingar
Ulrika Granberg Norling har lämnat en låda med handlingar rörande klubben till Ninna Odehag som lämnar vidare handlingarna till sekreteraren vid lämpligt tillfälle.

Mötet avslutas
V ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat